Home met tekst.jpg

Agenda met tekst 4.jpg 

Exposities.jpg

Circus Knop 2.jpg

Info-kopje.jpg

Administratie met tekst 2.jpg

Gegevens voor de Culturele ANBI

Naam: Stichting Historisch Centrum De Tien Malen.
Adres: Garderenseweg 97, 3881NC Putten
Telefoon: 0341-355485
E-mailadres: info@detienmalen.nl
Website: www.detienmalen.nl

KvK-nummer: 08083708Normaal
RSIN-nummer: 8083.87.637

BTW-nummer: NL001159094B01

Bestuursleden:
Voorzitter: L. Godijk,
Secretaris: A.T. Nieuwenhuis
Penningmeester: B. Simmelink

Doelstelling: De stichting heeft ten doel een museum in stand te houden en daartoe representatieve collecties samen te stellen door middel van het verzamelen, in stand houden alsmede het restaureren van voorwerpen van geschiedenis en kunst uit de gemeente Putten en omstreken, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van visuele presentaties van de collecties. Voorts het geven van informatie ten behoeve van studie, educatie en genoegen aan een zo breed mogelijk publiek om daarmee inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de geschiedenis van Putten en omstreken en hetgeen daar rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt.
De stichting beoogt niet het maken van winst
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Beleidsdoel: Het Historisch Museum ‘De Tien Malen’ is het enige museum in Putten dat beoogt een beeld te geven van de loop van de geschiedenis zoals die tot uitdrukking komt in de relatie van de mens tot het landschap. Het heeft daardoor een algemeen historisch karakter en stelt zich wat collectie betreft ten doel om cultuurhistorische objecten, daterend vanaf de vroegste tijden tot heden en afkomstig uit Putten te verwerven en te behouden. Aangezien de financiële middelen zeer beperkt zijn (er is geen overheidssteun – alle middelen komen uit particuliere bronnen), wordt er in principe niets aangekocht. Het museum is daarom voor uitbreiding van de collectie afhankelijk van wat door particulieren of instellingen aan objecten wordt geschonken. De collectie bestaat uit vier deelcollecties: Roerende monumenten,  Archeologie en Kleding en Kunst.

Naast de vaste tentoongestelde collectie is er jaarlijks een tijdelijke tentoonstelling rond een bijzonder thema. De stichting beschikt over een eigen museumgebouw (op basis van erfpacht) en een apart gelegen depot (huur). Zij heeft daarom de plicht naast het goed conserveren en beveiligen van de museumobjecten zorg te dragen voor een goed beheer van de gebouwen.

 

Uit: Beleidsplan Historisch Centrum De Tien Malen opgesteld 31-5-2014, herzien 2016

 

Scheiding tussen de museale activiteiten en verkoop van kunstobjecten: De verkoop van kunstobjecten in het museum gebeurt door de kunstenaar zelf. Het museum verleent haar medewerking door het beschikbaarstellen van aankoopformulieren zoals die door de kunstenaar zijn aangeleverd, voor het doorsturen van de getekende formulieren en van het zichtbaar maken van de objecten waarvoor al een aankoopformulier is afgegeven. Er wordt geen deel van de aankoopsom opgeeist of zelfs verwacht. De kosten van de inrichting van de zaal zijn wel voor rekening van het museum. Ook wordt een reiskostenvergoeding aan de kunstenaar gegeven als zijn aanwezigheid gewenst of noodzakelijk is. Van de kunstenaar wordt verwacht dat zijn kunstobjecten gedurende de gehele periode van de expositie aanwezig zullen zijn. Alle kunstobjecten zijn opgesteld in de zaal, speciaal ingericht voor deze expositie. 

 

Financiële verantwoording: <klik hier>
Rapportage Jaarrekening door Mees en Ten Hope <klik hier>
Verslag van activiteiten: <klik hier>
Beleidsplan: <klik hier>
Rooster van aftreden: <klik hier>